Laatste versie: Juli 2020

 

Geachte lezer, Voor u liggen de algemene voorwaarden van HUGO live! Muziek & entertainment producties. Omdat algemene voorwaarden door juristen worden geschreven is de tekst erg technisch. In feite zijn de voorwaarden niets anders dan een afspraak tussen u en ons, en komt deze simpelweg neer op het volgende:

 

1.   Wij doen ons uiterste best om onze afspraken na te komen. Wij moeten het hebben van mond-tot-mond reclame en zullen er alles aan doen om er een prachtig feest of evenement van te maken. Uw wensen zijn hierbij altijd leidend.

2.   Wij spreken met u 1 prijs af en u mag ervan uitgaan dat alle logische kosten hieronder vallen. Hierdoor komt u achteraf niet voor verrassingen te staan.

3.    U zorgt ervoor dat wij ons werk kunnen doen en dat onze apparatuur naar behoren beschermd is.

4.    U brengt ons zo goed mogelijk op de hoogte van alle aspecten van uw feest: we staan dan niet voor verrassingen.


Samen nemen wij onze verantwoordelijkheden en zorgen we er voor dat we uw gelegenheid tot een succes maken. Wij hoeven ons dan ook nooit te beroepen op deze algemene voorwaarden. Dit blijkt ook wel uit het grote aantal tevreden klanten die ons hun feest of evenement toevertrouwden.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN HUGO live! Muziek & entertainment producties

De technische- en hospitality rider maken wezenlijk deel uit van deze algemene voorwaarden. Hugo Franks, Rondje Hollands en KEYlicious zijn handelsmerken van HUGO live! muziek & entertainment producties.

 

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden en alle Overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn wordt verstaan:

1.   Waar in deze algemene voorwaarden staat geschreven opdrachtgever kan hiervoor ook het meervoud worden gelezen.

2.   Onder HUGO live! muziek & entertainment producties : HUGO live! muziek & entertainment producties, gevestigd te Rotterdam en       zoals ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24408449.

3.    Onder Opdrachtgever : de (rechts)persoon die Opdracht verleent aan HUGO live! muziek & entertainment producties tot het engageren   van artiesten en/of musici en/of het verzorgen van (live)muziek (uitvoerend) en/of het verhuren van apparatuur en/of het organiseren van een evenement of festiviteit.

4.   Onder Artiest : de (beroeps)beoefenaar alleen of in groepsverband op het gebied van kunsten en amusement, die zich jegens HUGO live! muziek & entertainment producties heeft verbonden een bepaalde artistieke prestatie te verrichten. Onder (beroeps)beoefenaar wordt verstaan een diskjockey en/of artiest en/of musicus en/of presentator, die tegen betaling deelneemt aan voorstellingen, concerten en/of uitvoeringen en/of degene die tegen betaling directe technische of artistieke bijstand verleent ten behoeve van de onder Artikel 1. onder 2. bedoelde evenementen of festiviteiten.

5.   Onder Opdracht : de door de Opdrachtgever aan HUGO live! muziek & entertainment producties verstrekte Opdracht welke, in de ruimste zin van het woord, betrekking heeft op het verzorgen van artiesten en/of het verhuren en/of het in bruikleen geven van Zaken en / of het leveren van aanvullende en/of andere diensten en/of goederen als omschreven in de Overeenkomst.

6.   Onder Overeenkomst : de tussen HUGO live! muziek & entertainment producties en Opdrachtgever tot stand gekomen Overeenkomst tot Opdracht.

7.    Onder Partijen : alle betrokken partijen, te weten Artiest, HUGO live! muziek & entertainment producties en Opdrachtgever.

8.    Onder Meerwerk, alle wijzigingen/aanvullingen in, op of voortvloeiende uit de met de Opdrachtgever gesloten Overeenkomst, waardoor HUGO live! muziek & entertainment producties en/of de door haar ingeschakelde Toeleveranciers en/of Artiest meer dan wel gewijzigde werkzaamheden moeten verrichten en/of hogere (on)kosten moeten maken.

9.    Onder Zaken, de door HUGO live! muziek & entertainment producties voor het uitvoeren van de Opdracht gebruikte Zaken c.q. de ten behoeve van de uitvoering van de Opdracht aan de Opdrachtgever verhuurde of anderszins in gebruik gegeven Zaken, zoals geluids-, beeld- en lichtapparatuur, bekabeling, verpakkingsmaterialen, decorstukken, podiumdelen e.d.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

1.    Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle offertes en Overeenkomsten met HUGO live! muziek & entertainment producties.

2.    Afwijkende bedingen en eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever gelden slechts indien en voor zover deze uitdrukkelijk door HUGO live! muziek & entertainment producties schriftelijk zijn aanvaard.

3.    Bij sommige Opdrachten zijn aanvullende voorwaarden van toepassing. Deze zullen in dat geval bij de Overeenkomst verstrekt worden.

4.    Deze voorwaarden worden door HUGO live! muziek & entertainment producties bij de verstrekking van een offerte en bij de bevestiging van een Opdracht digitaal per e-mail verzonden aan Opdrachtgever in de vorm van een hyperlink naar een digitale versie van deze voorwaarden in de offerte dan wel de bevestiging van een Opdracht. Deze voorwaarden zijn tevens via internet te raadplegen op www.hugofranks.nl

5.    Indien en voor zover bij Overeenkomst is afgeweken van deze algemene voorwaarden, prevaleert het bepaalde in de Overeenkomst.

 

Artikel 3. Totstandkoming Overeenkomsten en offertes

1.   Alle offertes van HUGO live! muziek & entertainment producties, zowel schriftelijk als mondeling, zijn steeds vrijblijvend en hebben een geldigheid die staat vermeld op de offerte.

2.    Door ondertekening van de offerte gaat Opdrachtgever een Overeenkomst aan met HUGO live! muziek & entertainment producties inzake de Opdracht genoemd in de offerte. Opdrachtgever en HUGO live! muziek & entertainment producties hebben in deze Overeenkomst in ieder geval overeenstemming bereikt over: optredende Artiest(en), datum en tijdstippen Opdracht, vergoeding, locatie en overige dienstverlening.

3.    HUGO live! muziek & entertainment producties en Opdrachtgever zijn gebonden nadat Opdrachtgever de offerte inzake de Opdracht voorziet van handtekening en als zodanig aan HUGO live! muziek & entertainment producties retourneert, per e-mail of fax. Of na het online bevestigen per online link.

4.    Eventueel na ondertekening van de offerte te maken aanvullende of gewijzigde afspraken inzake de Opdracht zijn slechts van kracht indien deze door HUGO live! muziek & entertainment producties en Opdrachtgever schriftelijk zijn overeengekomen.

5.    Opdrachtgever heeft het recht om binnen het daarvoor overeengekomen aantal dagen (afkoelingsperiode) kosteloos de Overeenkomst schriftelijk te annuleren, mits de boeking niet plaatsvindt binnen 4 dagen. De afkoelingsperiode is afhankelijk van het aantal dagen tot de boeking op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst en wordt op de offerte vermeld. Het aantal dagen tot de boeking en de bijbehorende bedenktijd luiden als volgt: meer dan 30 dagen: 7 dagen bedenktijd; 22 tot en met 30 dagen: 4 dagen bedenktijd; 15 tot en met 21 dagen: 3 dagen bedenktijd; 9 tot en met 14 dagen: 2 dagen bedenktijd; 5 tot en met 8 dagen: 1 dag bedenktijd; minder dan 5 dagen: geen bedenktijd. Indien Opdrachtgever niet binnen de afkoelingsperiode na het versturen van de ondertekende Offerte per e-mail of fax de Overeenkomst heeft geannuleerd is de Overeenkomst bindend.

6.    Bij een eventuele annulering na de afkoelingsperiode is de Overeenkomst definitief tot stand gekomen en zijn de in deze algemene voorwaarden genoemde annuleringsbepalingen van kracht.

7.    Opdrachtgever en HUGO live! muziek & entertainment producties erkennen elektronische communicatie en zullen de geldigheid en het juridisch effect daarvan niet ontzeggen vanwege het enkele feit dat de communicatie elektronisch is.

8.    Meerwerk wordt afzonderlijk in rekening gebracht. Meerwerk wordt berekend op de grondslag van de bij het aangaan van de Overeenkomst gestelde condities. Minderwerk wordt slechts verrekend indien Partijen dit van tevoren schriftelijk zijn overeengekomen.

9.    Beeldmateriaal (mondeling, telefonisch, via e-mail verstrekt of op de website vermeld) van HUGO live! muziek & entertainment producties met betrekking tot alle offertes en de belangrijkste kenmerken van de Opdracht worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. HUGO live! muziek & entertainment producties garandeert echter niet dat alle offertes en producten volledig met het gegeven beeldmateriaal et cetera in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

 

Artikel 4. Uitvoering Overeenkomst

1.   HUGO live! muziek & entertainment producties zal elke Overeenkomst naar beste kunnen uitvoeren.

2.   HUGO live! muziek & entertainment producties is gerechtigd bij en voor de uitvoering van een Overeenkomst derden (externe leveranciers) in te schakelen. Hoewel deze derden zorgvuldig geselecteerd en gecontracteerd worden kan HUGO live! muziek & entertainment producties niet aansprakelijk gesteld worden voor het handelen en nalaten van deze derden. HUGO live! muziek & entertainment producties verplicht zich echter wel een probleem dat ontstaan is door handelen of nalaten van door HUGO live! muziek & entertainment producties ingeschakelde derden naar beste kunnen op te lossen. Hiermee wordt o.a. het regelen van een gelijkwaardige vervanging van Artiest bij ziekte van de in de Overeenkomst beschreven Opdracht bedoeld.

3.    Indien op verzoek van Opdrachtgever wordt afgeweken van hetgeen oorspronkelijk werd overeengekomen zullen de meerkosten daarvan aan Opdrachtgever worden doorberekend. Hiermee wordt o.a. verlenging van de Opdracht bedoeld.

4.   Geringe afwijkingen in de uitvoering, ook in esthetische zin, geeft Opdrachtgever geen recht op korting op het de in Overeenkomst afgesproken vergoeding.

 

Artikel 5. Verantwoordelijkheden Opdrachtgever

1.    Artiest is verplicht tijdig aanwezig te zijn, met alle Zaken die voor de Opdracht nodig zijn, tenzij schriftelijk van te voren is overeengekomen dat bepaalde voor de Opdracht benodigde Zaken door HUGO live! muziek & entertainment producties en/of de Opdrachtgever zullen worden verstrekt.

2.    Opdrachtgever verklaart, reeds door het aangaan van de Overeenkomst met HUGO live! muziek & entertainment producties, volledig bekend te zijn met de prestaties van de Artiest(en), alsmede met de soort en/of de aard van de concreet overeengekomen Opdracht.

3.   Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor de toestemming van derden of vergunningen die benodigd zijn voor uitvoering van de met HUGO live! muziek & entertainment producties in de Overeenkomst omschreven Opdracht. Opdrachtgever dient te voldoen aan alle (wettelijke) eisen en voorschriften.

4.   Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het handelen en nalaten van de bezoekers van een krachtens een Overeenkomst door HUGO live! muziek & entertainment producties uitgevoerde Opdracht.

5.   Opdrachtgever zal HUGO live! muziek & entertainment producties op de hoogte stellen van eventuele omleidingen, wegopbrekingen en/of -afsluitingen die de directe toegang tot de locatie van de Opdracht kunnen belemmeren. Vertragingen of niet optreden, veroorzaakt doordat aan deze eisen niet of onvoldoende wordt voldaan, kan nimmer leiden tot ontbinding van de Overeenkomst door de Opdrachtgever dan wel verhaal van enige schade op HUGO live! muziek & entertainment producties.

6.    Indien Artiest op weg naar de Opdracht oponthoud heeft of verwacht te krijgen, zal Opdrachtgever direct gewaarschuwd worden. Opdrachtgever zal voor dit doel een bereikbaar telefoonnummer ter beschikking stellen. Artiest zal, voor zover redelijkerwijs mogelijk, onmiddellijk maatregelen nemen teneinde zo spoedig mogelijk op de plaats van bestemming te kunnen arriveren.

7.    De Opdrachtgever garandeert het volgende:

a)    In het geval van de uitvoering van een Opdracht in de open lucht een podium aanwezig is en dat dit podium deugdelijk, afgeschermd en overdekt is, opdat de weersomstandigheden redelijkerwijs geen schade kunnen toebrengen aan bijvoorbeeld betrokkenen en/of Zaken van de Artiest en/of HUGO live! muziek & entertainment producties.

b)    Indien de omstandigheden ten tijde van de uitvoering van de Opdracht dit noodzakelijk mochten maken dat Opdrachtgever in overleg met HUGO live! muziek & entertainment producties voor een professionele ordedienst ter plaatse zorgt.

c)    De ordehandhaving geregeld is tijdens opbouw, uitvoering en afbouw.

d)    Er is op de locatie sprake van een deugdelijke stroomvoorziening (minimaal 2 vrije groepen van 220 volt / 16 ampère, tenzij anders schriftelijk overeengekomen). De stroomvoorziening mag niet meer dan 5 meter van de plaats van Opdracht verwijderd zijn en dient veilig en geaard te zijn. Elke schade als gevolg van een falende en/of ondeugdelijke stroomvoorziening zal door Opdrachtgever worden vergoed. HUGO live! muziek & entertainment producties kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van een ondeugdelijke en/of falende stroomvoorziening.

e)   Indien voor laden/lossen een ontheffing nodig is, zal de Opdrachtgever hiervoor zorg dragen.

f)    Indien de afstand tussen de laad/losplaats en de locatie van de Opdracht een langere afstand betreft dan 25 meter en/of indien de laadroute niet deugdelijk verhard is, dit tenminste 14 dagen voor datum Opdracht door Opdrachtgever aan HUGO live! muziek & entertainment producties zal worden opgegeven, er zal dan extra sjouwhulp en/of andere voorzorgsmaatregelen door HUGO live! muziek & entertainment producties worden verzorgd. Voor deze extra sjouwhulp en/of voorzieningen zal door HUGO live! muziek & entertainment producties extra kosten in rekening worden gebracht.

g)   Tenminste 14 dagen voor datum Opdracht de eventuele aanwezigheid van drie of meer te overbruggen traptreden van maximaal 20 centimeter per traptrede tussen de laad/losplaats en het podium door Opdrachtgever aan HUGO live! muziek & entertainment producties zijn doorgegeven. In geval er drie of meer traptreden moeten worden overbrugd tussen de laad/losplaats en de locatie van de Opdracht kan er een extra sjouwtoeslag door HUGO live! muziek & entertainment producties in rekening worden gebracht.

h)   Voor de Artiest is een veilige of beveiligde parkeerplaats op een zo kort mogelijke afstand na het laden en lossen beschikbaar voor alle door Artiest en haar crew gebruikte vervoersmiddelen.

i)    Parkeerkosten en eventuele andere kosten (zoals voor overtocht op een boot) zijn voor rekening van de Opdrachtgever en zullen achteraf door HUGO live! muziek & entertainment producties in rekening worden gebracht.

j)     Indien er op de locatie zand, water, schuim, confetti of andere (vloei)stoffen gebruikt worden die schadelijk kunnen zijn voor Zaken, is Opdrachtgever verplicht ervoor zorg te dragen dat deze (vloei)stoffen niet in aanraking kunnen komen met Zaken. Dit kan bijvoorbeeld door het plaatsen van een podium en/of dranghekken.

k)    Er sprake is van een toereikende verzekering voor de mogelijkerwijs uit de uitvoering van de Overeenkomst voortvloeiende risicos.

8.    Vertragingen of niet optreden, veroorzaakt doordat aan de eisen, gesteld in Artikel 5 kunnen nimmer leiden tot ontbinding van de Overeenkomst door de Opdrachtgever dan wel verhaal van enige schade op HUGO live! muziek & entertainment producties.

9.    De Opdrachtgever verklaart ermee bekend te zijn dat Artiest tijdens de uitvoering per uur recht heeft op twee consumpties voor rekening van Opdrachtgever, tenzij vooraf anders schriftelijk is overeengekomen.

10.  Opdrachtgever staat garant voor de veiligheid van de Artiest ten tijde van de uitvoering van de Opdracht.

11.  Indien Opdrachtgever onvoldoende maatregelen neemt om een veilige uitvoering van een Opdracht te garanderen, is HUGO live! muziek & entertainment producties gerechtigd de Opdracht geheel of gedeeltelijk geen doorgang te laten vinden, zonder dat Opdrachtgever enige aanspraak kan maken op een schadevergoeding of korting op de met HUGO live! muziek & entertainment producties in de Overeenkomst genoemde vergoeding.

 

Artikel 6. Overlast

1.    HUGO live! muziek & entertainment producties is niet aansprakelijk voor het ontstaan van overlast of het overschrijden van maximum aantal decibel aan geluid.

2.    Bij een eerste waarschuwing inzake overlast van omwonenden of de politie dient de Opdrachtgever direct de Artiest en/of HUGO live! muziek & entertainment producties in te lichten ten einde passende maatregelen te treffen.

3.    HUGO live! muziek & entertainment producties is gerechtigd om bij waarschuwingen van omwonenden of de politie inzake overlast de Opdracht te annuleren of op te schorten.

 

Artikel 7. Prijzen en betalingen

1.    Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van de offerte en/of het sluiten der Overeenkomst geldende prijzen.

2.    Indien zich tussen het tijdstip van het sluiten van de Overeenkomst met de Opdrachtgever en het moment van nakoming van de verplichting uit hoofde van deze Overeenkomst aan de kant van HUGO live! muziek & entertainment producties prijsverhogingen - bijvoorbeeld met betrekking tot fiscale lasten, accijnzen, loonkosten, vervoerskosten, technische- en/of organisatorische kosten - mochten voordoen, is HUGO live! muziek & entertainment producties gerechtigd om deze kosten alsnog in rekening te brengen bij de Opdrachtgever. Indien voornoemde prijsverhogingen in geen verhouding staan tot de hoogte van de prijsopgaven ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst, heeft ieder der Partijen het recht de Overeenkomst te ontbinden.

3.    Tenzij anders vermeld luiden alle prijsopgaven exclusief omzetbelasting.

4.    HUGO live! muziek & entertainment producties verzendt na de uitvoering van de Opdracht digitaal een factuur aan Opdrachtgever voor 100% van de in de Overeenkomst overeengekomen vergoeding voor de Opdracht. Indien er een aanbetaling/waarborgsom betaald is, wordt dit bedrag in mindering gebracht op de factuur.

5.    Tenzij uitdrukkelijk anders van te voren schriftelijk is overeengekomen, dient betaling door de Opdrachtgever te geschieden uiterlijk 10 (tien) dagen na datum van het verzenden van de factuur zonder dat de Opdrachtgever het recht heeft op verrekening en/of opschorting.

6.    Indien de Opdrachtgever niet tijdig aan al diens betalingsverplichtingen heeft voldaan is deze van rechtswege in verzuim. HUGO live! muziek & entertainment producties heeft alsdan het recht om zonder nadere aankondiging van de Opdrachtgever in rechte nakoming te vorderen.

7.    Bij niet, niet volledige of niet tijdige betaling is de Opdrachtgever voor iedere maand over het aan HUGO live! muziek & entertainment producties verschuldigde bedrag een rente verschuldigd gelijk de wettelijke rente verhoogd met een contractuele rente van 2% (twee procent) per maand, waarbij een gedeelte van een maand als een gehele maand wordt aangemerkt. Daarnaast is de Opdrachtgever in dat geval aan HUGO live! muziek & entertainment producties tevens de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, welke 15% (vijftien procent) bedragen over het verschuldigde, doch met een minimum van  250,- (tweehonderdvijftig euro).

8.    In het geval de Opdrachtgever in strijd handelt met dit artikel heeft het HUGO live! muziek & entertainment producties het recht diens verplichtingen jegens de Opdrachtgever op te schorten dan wel te annuleren

9.    In het geval er meer dan één Opdrachtgever partij bij de Overeenkomst is, is ieder der Opdrachtgevers jegens HUGO live! muziek & entertainment producties hoofdelijk gebonden aan de Overeenkomst.

10.  De Opdrachtgever verplicht zich jegens HUGO live! muziek & entertainment producties nimmer direct betalingen te verrichten aan de in de Overeenkomst betreffende Artiest.

11.  De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd enige vordering welke hij op HUGO live! muziek & entertainment producties heeft, of denkt te hebben, te verrekenen met enige door hem aan HUGO live! muziek & entertainment producties verschuldigde factuur inzake een Opdracht of een deel daarvan.

12.  HUGO live! muziek & entertainment producties behoudt zich het recht voor bij iedere transactie zekerheidsstelling(-en) te vorderen.

 

Artikel 8. Annuleringsbepalingen

1.   HUGO live! muziek & entertainment producties is gerechtigd de uitvoering van een Overeenkomst op te schorten dan wel te annuleren, indien en zodra HUGO live! muziek & entertainment producties gegronde vrees heeft om aan te nemen dat Opdrachtgever niet volledig aan zijn verplichtingen uit de Overeenkomst zal (kunnen) voldoen.

2.   Opdrachtgever is gerechtigd een Opdracht uit te stellen of te annuleren onder de volgende voorwaarden, waarbij Opdrachtgever verplicht is de door HUGO live! muziek & entertainment producties gemaakte kosten in verband met Opdracht te vergoeden, alsmede het navolgende percentage van het in de Overeenkomst vermelde uitkoopbedrag:

a)   In geval van uitstel of annulering wordt er € 25,00 aan reserveringskosten, boekingskosten en administratiekosten in rekening gebracht. Verhoogd met de volgende annuleringskosten:

        - tot uiterlijk 90 dagen voor de productiedatum, minimaal 25% van de in de Overeenkomst overeengekomen vergoeding.

        - in de periode liggend tussen 90 dagen en 30 dagen voor de productiedatum, minimaal 50% van de in de Overeenkomst overeengekomen     vergoeding.

        - in de periode liggend tussen 30 dagen en 7 dagen voor de productiedatum, minimaal 75% van de in de Overeenkomst overeengekomen vergoeding.

        - in geval van uitstel of annulering korter dan 7 dagen voor de productiedatum, 100% van dat uitkoopbedrag.

3.    Opdrachtgever aanvaardt haar aansprakelijkheid en vrijwaart HUGO live! muziek & entertainment producties volledig voor aanspraken van derden in verband met (gedeeltelijke) annulering van de Overeenkomst door Opdrachtgever.

4.    HUGO live! muziek & entertainment producties en/of de Artiest is/zijn bevoegd een Overeenkomst te annuleren indien er aanwijzingen bestaan dat de te houden bijeenkomst c.q. het te houden het feest waar de Artiest dient op te treden een zodanig ander karakter heeft dan verwacht mocht worden op grond van de door de Opdrachtgever verstrekte gegevens en/of inlichtingen of op grond van de hoedanigheid van de Opdrachtgever en/of zijn gasten dat HUGO live! muziek & entertainment producties en/of de Artiest de Overeenkomst niet gesloten zouden hebben indien zij van het werkelijke karakter op de hoogte waren geweest. HUGO live! muziek & entertainment producties en/of de Artiest is in geen geval jegens de Opdrachtgever en/of derden gehouden tot vergoeding van schade.

5.    Indien het houden van het evenement/optreden op de overeengekomen datum door de overheid tijdelijk verboden is, zal de artiest op basis van beschikbaarheid kosteloos mee verplaatsen naar een nieuwe datum (binnen 1 jaar na oorspronkelijke datum). Wanneer het optreden niet verplaatst wordt maar geannuleerd, hanteren wij de annuleringsregeling zoals vermeld onder 8.2 van deze algemene voorwaarden. 

 

Artikel 9. Aansprakelijkheid

1.   De Opdrachtgever is gehouden al die maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of beperking van de schade.

2.   Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade aan of diefstal van Zaken, gedurende de periode tussen het moment van aankomst en het moment van vertrek, een en ander voor zover deze schade niet is veroorzaakt door slijtage, fabricagefouten, HUGO live! muziek & entertainment producties of Artiest.

3.   HUGO live! muziek & entertainment producties is slechts aansprakelijk voor directe schade van de Opdrachtgever die rechtstreeks voortvloeit uit het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van de Overeenkomst en voor zover als gevolg van opzet of grove schuld aan de zijde van HUGO live! muziek & entertainment producties. Voor gevolgschade, zoals winstderving, is HUGO live! muziek & entertainment producties nimmer aansprakelijk.

4.   In ieder geval is de aansprakelijkheid van HUGO live! muziek & entertainment producties beperkt tot de voor volledige uitvoering van de Opdracht afgesproken of redelijkerwijs te verwachten vergoeding van HUGO live! muziek & entertainment producties.

5.    Elke aanspraak van Opdrachtgever op vergoeding van schade dient per aangetekende brief aan HUGO live! muziek & entertainment producties kenbaar te zijn gemaakt binnen acht dagen na de dag, waarop Opdrachtgever zowel met de schade als met de aansprakelijkheid van HUGO live! muziek & entertainment producties bekend is geworden of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn. Een rechtsvordering van Opdrachtgever tot vergoeding van schade vervalt in ieder geval door verloop van twaalf maanden na de gebeurtenis waardoor de schade is veroorzaakt.

6.    HUGO live! muziek & entertainment producties is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door derden ingeschakeld ten behoeve van de uitvoering van een Opdracht. Opdrachtgever dient de schade in dat geval rechtstreeks op de betreffende derde(n)te verhalen.

7.    HUGO live! muziek & entertainment producties is in geen geval aansprakelijk voor enige schade als gevolg van het ontbreken van adequate en toereikende (kracht)stroomvoorzieningen, aggregaten, generatoren en zekeringen.

8.    Iedere schade toegebracht aan instrumenten, geluidsapparatuur e.d. van de Artiest zowel in eigendom als ingehuurd, veroorzaakt door het aanwezige publiek tijdens een Opdracht of veroorzaakt als gevolg van een falende stroomvoorziening, wordt door de Opdrachtgever volledig vergoed tegen dagwaarde vastgesteld door een erkend taxateur met aantoonbare expertise op het gebied van instrumenten en geluidsapparatuur. Betaling vindt plaats uiterlijk binnen een maand nadat de schade is toegebracht en de waarde is vastgesteld.

 

Artikel 10. Overmacht

1.   Een tekortkoming wegens overmacht kan niet aan de tekortkomende Partij worden toegerekend, indien zij niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

2.   Onvoorziene omstandigheden, van welke aard dan ook, waardoor HUGO live! muziek & entertainment producties diens verplichtingen uit hoofde van de met de Opdrachtgever gesloten Overeenkomst niet, niet tijdig of niet zonder naar zijn oordeel onredelijk bezwarende extra inspanningen en/of kosten kan nakomen, zullen voor HUGO live! muziek & entertainment producties als overmacht gelden. Onder overmacht wordt mede verstaan:
- mobilisatie, oorlog, molest, terrorisme;
- een dag van nationale rouw;
- overheidsmaatregelen;
- werkstaking;
- natuurrampen;
- het niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoen door een derde, van wie HUGO live! muziek & entertainment producties voor de uitvoering van de Opdracht afhankelijk is, aan diens verplichtingen jegens HUGO live! muziek & entertainment producties.

3.    HUGO live! muziek & entertainment producties is, met inachtneming van de bepalingen aangaande Meerwerk, in geval van overmacht gerechtigd:

a)    hetzij de Overeenkomst met de Opdrachtgever (gedeeltelijk) te ontbinden, zulks door een schriftelijke mededeling hiervan aan de Opdrachtgever, zonder dat HUGO live! muziek & entertainment producties hierdoor jegens de Opdrachtgever schadeplichtig wordt;

b)   hetzij, in overleg met de Opdrachtgever, de uitvoering van de Opdracht te verschuiven naar een nieuw tijdstip of nieuwe datum 

4.   Het komen te vervallen van de aanleiding tot de Opdracht van de Opdrachtgever, te weinig belangstelling, kaartverkoop of aanmeldingen voor een evenement waar de Opdracht op van toepassing is, slechte weersomstandigheden, ziekte van door de Opdrachtgever buiten HUGO live! muziek & entertainment producties om ingehuurde artiest(en), het niet verkrijgen of intrekking van de benodigde vergunningen of ontheffingen etc. vormen geen overmacht aan de zijde van de Opdrachtgever. Indien HUGO live! muziek & entertainment producties haar werkzaamheden op de overeengekomen dag niet kan uitvoeren als gevolg van in dit artikel genoemde of overige omstandigheden waardoor de Opdracht wordt afgelast, is dit voor rekening en risico van de Opdrachtgever. HUGO live! muziek & entertainment producties is alsdan gerechtigd tot invordering van de volledige betaling van de overeengekomen vergoeding.

 

Artikel 11. Toepasselijk recht

1.    Alle geschillen welke voortvloeien uit de Overeenkomst tussen HUGO live! muziek & entertainment producties en Opdrachtgever zullen worden voorgelegd aan een mediator. Indien de bemiddelingspoging van de mediator niet leidt tot een voor beide Partijen aanvaardbare oplossing dan zal de kwestie voorgelegd worden aan de bevoegde rechter in het arrondissement alwaar HUGO live! muziek & entertainment producties op dat moment is gevestigd.

2.    Op de rechtsverhouding tussen partijen is Nederlands recht van toepassing.

 

HUGO live! muziek & entertainment producties

Telefoon:        +31 (0)6-28 47 16 13

E-mail:            contact@hugofranks.nl

 


Website:
          
hugofranks.nl

YouTube:            Volg mij op YouTube

Facebook:          Volg mij op Facebook

Instagram:      Volg mij op Instagram

Spotify:               Volg mij op Spotify

livemuziek, muzikant, hugo franks

HUGO FRANKS | Zanger | Keyboard & Piano-Entertainer | brengt in een weergaloze live-performance, vol passie en muzikale kwaliteit, een tijdloos feel-good repertoire. Muziek die zeker geliefd is bij de oudere jongeren! Van songs met een jazzy-touch naar de sixties en seventies. Van easy-listening tot vette discokrakers en van tijdloze evergreens tot de lekkerste Nederlandstalige meezing- en party-hits. Hugo Franks staat garant voor ‘muziek met stijl en kwaliteit’.