Algemene voorwaarden HUGO live! Muziek & Entertainment Producties
juni 2016 – Laatste wijzigingen: 1 januari 2019

De technische en hospitality rider maken wezenlijk deel uit van deze algemene voorwaarden.

Hugo Franks, Hugo’s One Man Band, Rondje Hollands en KEYlicious zijn handelsmerken van HUGO live! Muziek & Entertainment Producties.

1.1Waar in deze algemene voorwaarden staat geschreven opdrachtgever kan hiervoor ook het meervoud worden gelezen.
1.2Op het moment dat de opdrachtgever een optie, offerte, of verzoek tot informatie aanvraagt, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing en bindend. Bij annuleren na een opdrachtbevestiging (zowel schriftelijk, aangegeven in een e-mail of mondeling) worden er kosten in rekening gebracht (conform artikel 37).
1.3Indien een opdrachtgever een opdracht plaatst kan deze in optie (reservering) gezet worden. Een optie is 10 werkdagen geldig. Daarna vervalt de optie op die datum. Het kan zijn dat er een andere aanvraag komt voor deze optie van een andere opdrachtgever. Indien de andere opdrachtgever direct wil boeken, zonder optie nemen wij eerst contact met de opdrachtgever op die als eerste de optie had. De oorspronkelijke opdrachtgever (met optie) dient echter wel binnen 24 uur te beslissen of de optie als definitieve boeking geplaatst kan worden, of dat de optie komt te vervallen. Er wordt alleen een optie geplaatst wanneer wij uw volledige contactgegevens hebben. Indien de opdrachtgever niet bereikbaar is binnen 24 uur of wij geen reactie hebben ontvangen, zijn wij helaas genoodzaakt de optie te laten vervallen.
1.4Indien de opdrachtgever tijdens de looptijd van de optie of bij afloop aangeeft dat de opdracht definitief doorgaat, ontvangt de opdrachtgever een opdrachtbevestiging van HUGO live! Muziek & Entertainment Producties.
2.1Opdrachtgever verklaart door ondertekening van de overeenkomst of door akkoord te geven via een e-mail bericht meerderjarig te zijn.
2.2Opdrachtgever verklaart persoonlijk borg te staan voor nakoming van de in de overeenkomst genoemde voorwaarden. 
3.De artiest verplicht zich minimaal 1 uur voor aanvang optreden in volledige bezetting aanwezig te zijn.
4.HUGO live Muziek & Entertainment Producties verplicht zich te zullen houden aan de redelijke aanwijzingen en instructies van de opdrachtgever en verplicht zich naar beste kunnen te zullen optreden.
5. HUGO live Muziek & Entertainment Producties zal in geval van ziekte, ongeval en/of andere onvoorziene omstandigheden trachten (er in ieder geval alles aan doen) om een vervangende artiest of show in te zetten. 
6. HUGO live Muziek & Entertainment Producties zal nimmer aansprakelijk kunnen worden gesteld voor schade geleden door opdrachtgever of derden, voortvloeiend uit het optreden.
7.HUGO live Muziek & Entertainment Producties is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van: 
- Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;
- Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld.
8.HUGO live Muziek & Entertainment Producties is slechts aansprakelijk, voor zover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken materiaal en materieel, alsmede aan het werk en/of eigendommen van de opdrachtgever en/of derden, voor zover ontstaan door grove schuld van de artiest of van hen, die door HUGO live Muziek & Entertainment Producties te werk zijn gesteld. 
9.HUGO live Muziek & Entertainment Producties zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijfs- en/of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld. 
10.Overmacht: Buitengewone omstandigheden, zoals o.a. stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar HUGO live Muziek & Entertainment Producties of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van HUGO live Muziek & Entertainment Producties, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van HUGO live Muziek & Entertainment Producties, dan wel in middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor HUGO live Muziek & Entertainment Producties overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot levering zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden. HUGO live Muziek & Entertainment Producties is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling om de overeenkomst te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan. Hierbij kan de opdrachtgever op geen enkele wijze aanspraak maken op een (schade)vergoeding. 
11.De HUGO live Muziek & Entertainment Producties crew heeft recht op een redelijk aantal non alcoholische consumpties gedurende de tijd van aanwezigheid voor rekening van de opdrachtgever en dienen bij een avondvullend optreden te worden voorzien van een warme maaltijd*. De HUGO live Muziek & Entertainment Producties crew bestaat uit minimaal 2 personen (afhankelijk van de soort show). Vind het optreden plaats gedurende de dag dan dient er voorzien te worden in een lunch*. (*bij optredens die resp. vóór 18:00 uur en 12:00 uur aanvangen)
12.Indien de opdrachtgever bij andere werkzaamheden gebruik maakt van de diensten van medewerkers van HUGO live Muziek & Entertainment Producties, worden deze medewerkers geacht op dat moment hun diensten te verrichten in ondergeschiktheid aan en onder verantwoordelijkheid van de opdrachtgever, ook terzake is opdrachtgever derhalve tegenover HUGO live Muziek & Entertainment Producties aansprakelijk.
13.De door het Bureau Muziek en Auteursrechten (BUMA) en dergelijke instanties eventueel te heffen kosten komen voor rekening van de opdrachtgever (niet van toepassing bij privé gelegenheden). 
14.De opdrachtgever zal HUGO live Muziek & Entertainment Producties op de hoogte stellen van eventuele omleidingen, wegopbrekingen en/of -afsluitingen die de directe toegang tot de locatie kunnen belemmeren. 
15.De opdrachtgever zorgt voor de juiste vergunningen en/of ontheffingen om de vervoermiddelen directe en ongehinderde toegang te verschaffen tot de locatie alsmede om het optreden ongehinderd plaats te laten vinden.
16.De ruimte, waarin wordt opgetreden, dient te zijn voorzien van een deugdelijke en goed bereikbare laad en losplaats. Tenzij anders afgesproken dient de toegang tot de plaats van het optreden tenminste 1 uur voor aanvang van het optreden geopend te zijn; tevens dient een aanspreekbaar persoon aanwezig zijn, die van de huishoudelijke aangelegenheden volledig op de hoogte is.
17.Indien de laad en losplaats zich niet in de directe omgeving van het podium bevindt en/of er vanaf de laad en losplaats tot de plaats van het optreden gebruik gemaakt dient te worden van liften, trappen e.d. of wanneer andere obstakels de directe toegang tot de plaats van optreden (zouden kunnen) verhinderen dient de opdrachtgever dit vóór het optreden van de artiest(en) doch uiterlijk voor het aangaan van de overeenkomst, door te geven aan HUGO live Muziek & Entertainment Producties.
18.Indien de laad -en losplaats en/of de plaats van het optreden op de locatie alleen via trappen (met meer dan drie treden) te bereiken is, zal opdrachtgever zorgdragen voor extra assistentie (sjouw hulp).
19.Opdrachtgever zal zorgdragen dat HUGO live Muziek & Entertainment Producties op kortst mogelijke afstand vanaf de speelplaats kan laden en lossen. Indien hiervoor een parkeerontheffing benodigd is, zal opdrachtgever dit verzorgen. HUGO live Muziek & Entertainment Producties kan na het laden/lossen de auto(’s) veilig parkeren op de kortst mogelijke afstand van de laad/losplaats. Indien nodig wordt er een parkeerplaats gereserveerd voor het parkeren van een kleine bestelbus. Eventuele parkeerkosten zijn voor rekening van de opdrachtgever en worden contant in kleine coupures tijdens de opdracht afgerekend of nagefactureerd. 
20.Opdrachtgever zal zorgdragen voor veilige en voldoende netspanning, in de vorm van minimaal 2 aparte onbelaste 230Volt, 16 ampère groepen. (stroomvoorziening afhankelijk van de opdracht). De stroomvoorziening is bereikbaar binnen een straal van 5 meter van de speelplek (voor verdere informatie verwijzen wij naar onze technische rider). HUGO live Muziek & Entertainment Producties kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het uitvallen van de stroomvoorziening.
21.Vertragingen of niet optreden, veroorzaakt doordat aan de eisen, gesteld in artikel 14, 15, 16, 17,18, 19 en 20 niet of onvoldoende wordt voldaan, kunnen nimmer leiden tot verhaal van enige schade bij HUGO live Muziek & Entertainment Producties. Deze behoudt zich in dit geval het recht voor om een eventueel langere duur van de aanwezigheid aan de opdrachtgever door te berekenen.
22.Er dient een afsluitbare, verwarmde kleedkamer of ‘back stage’ ruimte aanwezig te zijn. Toiletruimten worden door de artiest(en) niet geaccepteerd als kleedruimte.
23.Het podium of de vloer waar de artiest(en) zal optreden moet voldoende ruimte bieden en voldoende stevig zijn om de apparatuur overzichtelijk en op de juiste manier op te kunnen stellen. In de meeste gevallen is dit minimaal 3 meter breed en 2,5 meter diep. Bij groter shows worden deze maten vooraf met de opdrachtgever doorgesproken. Indien het podium of verhoging hoger is dan 60 cm, dient de opdrachtgever te zorgen voor faciliteiten voor plaatsen van de apparatuur, dit kan in de vorm van een degelijk trap of een goederenlift. Er dient tevens een afsluitbare of bewaakte opslagplaats aanwezig te zijn voor het veilig stallen van goederen en materialen voor en tijdens de opdracht.
24.De opdrachtgever staat een normale soundcheck toe van minimaal 30 minuten.
25.Direct na afloop van het optreden dient de crew in de gelegenheid te worden gesteld ongehinderd met de afbouw te beginnen. Eventuele wachttijd wordt doorberekend (de wachttijd prijzen zijn op aanvraag), en dienen contant te worden afgerekend of worden gefactureerd.
26.Voor openlucht optredens geldt dat zij dienen plaats te vinden in een deugdelijke afgeschermde water- en winddichte overkapping voorzien van gesloten zijkanten en een gesloten achterzijde. De ondergrond dient schoon en verhard te zijn en bij  regen vrij te zijn van (grond)water. Dit ter voorkoming van schade aan apparatuur en/of andere bezittingen van HUGO live Muziek & Entertainment Producties door weersomstandigheden. 
26.1Bij BBQ dient zowel de artiest alsmede alle apparatuur rookvrij te kunnen staan en op voldoende afstand van de BBQ.
27.Indien een openlucht optreden of een optreden aan boord van een boot/schip geen doorgang kan vinden, of moet worden afgebroken vanwege slechte weersomstandigheden (dit ter gezamenlijke beoordeling van HUGO live Muziek & Entertainment Producties en de opdrachtgever, waarbij in het geval van het niet bereiken van een overeenstemming de mening van HUGO live Muziek & Entertainment Producties doorslaggevend is) blijft de verplichting voor de opdrachtgever bestaan om het overeengekomen honorarium in zijn geheel te voldoen.
28.Mocht het optreden door tussenkomst van de politie en/of brandweer worden verboden of beëindigd, dit ten gevolge van bijvoorbeeld het ontbreken van de vereiste vergunningen of door klachten van omwonenden wegens het produceren van een te hoog geluidsvolume, dan ontslaat dit de opdrachtgever niet van zijn verplichting tot volledige betaling van het overeengekomen honorarium.
29.Bij onheil als brand, een natuurramp, oorlog en andere calamiteiten, maar ook bij oproer, vechtpartijen, gooien met drank en andere situaties waar beschadiging van apparatuur en/of andere bezittingen van de artiest(en) dreigt, is HUGO live Muziek & Entertainment Producties gerechtigd het optreden te staken, hetgeen de opdrachtgever niet ontslaat van zijn verplichting het overeengekomen honorarium in zijn geheel te voldoen.
30.In situaties zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, vechtpartijen en gooien met drank, waar schade is ontstaan aan apparatuur en/of andere bezittingen van de artiest(en) zal opdrachtgever volledig aansprakelijk worden gesteld.
31.Opdrachtgever verklaart dat er bij dit optreden alle noodzakelijke vergunningen aanwezig zijn. Indien binnen zeven dagen voor het geplande optreden het niet mogelijk blijkt om dit optreden doorgang te laten vinden, door zaken zoals: nalatigheid van huurder (inclusief maar niet uitsluitend, tegenvallende opkomst), of als in alle redelijkheid het gebrek aan noodzakelijke veiligheid voor HUGO live Muziek & Entertainment Producties en of de artiest(en), haar apparatuur en/of andere bezittingen en/of haar crew, optreden onmogelijk maakt, dan zal opdrachtgever het overeengekomen honorarium geheel dienen te voldoen. Dit omvat bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, bescherming tegen weersinvloeden, een deugdelijk podium, adequate bescherming tegen molestsituaties (dranghekken, security) enz. In alle bovenstaande gevallen zal er geen beroep kunnen worden gedaan op overmacht.
32.Opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting en reiskosten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Prijzen zijn gebaseerd op ten tijde van het uitbrengen van de offerte bekende prijsbepalende factoren. HUGO live Muziek & Entertainment Producties behoudt zich te allen tijde het recht voor wegens wijziging van lonen, of andere prijsbepalende factoren haar prijzen te wijzigen.
33.Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het honorarium is exclusief omzetbelasting (BTW). Indien geen vast honorarium is overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke tarieven van HUGO live Muziek & Entertainment Producties.
34.HUGO live Muziek & Entertainment Producties en of de artiest(en) zal bij de uitvoering van de overeenkomst de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. HUGO live Muziek & Entertainment Producties behoudt zich het recht voor om, indien zij zulks noodzakelijk acht, doch zo nodig in overleg met de wederpartij, voor de uitvoering van een overeenkomst derden in te schakelen waarvan de kosten aan de wederpartij zullen worden doorberekend conform de verstrekte aanbieding.
35.Annulering van het optreden door de opdrachtgever ontslaat hem niet van zijn verplichting tot betaling van het overeengekomen honorarium zoals in de overeenkomst omschreven.
36.Annulering door de opdrachtgever van de overeenkomst kan slechts schriftelijk aan HUGO live Muziek & Entertainment Producties geschieden.
37.Bij annulering worden de kosten berekend volgens de volgende staffel. Bij annulering binnen de genoemde onderstaande periode vóór de overeengekomen optreeddatum zullen de daarachter genoemde percentages van het afgesproken gage worden gehanteerd en zijn per direct opeisbaar.
37.1Verschuldigd percentage gage per periode tot aan het optreden:
• 50 euro administratie- en boekingskosten per annulering plus staffel:
• Zeven (7) dagen of korter: 100%
• Zeven (7) tot veertien (14) dagen: 75%
• Veertien (14) tot eenendertig (31) dagen: 50%
• Meer dan eenendertig (31) dagen: 25%
37.2In geval van ernstige ziekte of overlijden binnen de eerstegraads familieleden, komt deze overeenkomst geheel te vervallen. Mocht ten gevolge van overlijden van een naaste (tweedegraads familieleden), uw opdracht uitgesteld worden tot een in overleg te bepalen datum, dan zullen er geen extra kosten aan u worden doorberekend.
37.3 Wanneer door de opdrachtgever, om welke reden dan ook, de geboekte datum verplaatst wordt zal er 50% van de overeengekomen gage in rekening worden gebracht, ondanks er een andere datum wordt geboekt.
38.
De betalingstermijn van al onze facturen is 10 dagen na dagtekening tenzij anders is overeengekomen.
38.1Betaling van het honorarium, tenzij anders overeengekomen, en eventuele andere kosten aan HUGO live Muziek & Entertainment Producties geschiedt na opdrachtbevestiging per factuur en voor aanvang van de opdracht. Bij alle opdrachten wordt 70% van overeengekomen honorarium gefactureerd als aanbetaling (overgemaakt op bank rekening nummer: NL73RABO0132633728, onder vermelding van factuur nummer). De overige 30 % van het overeengekomen honorarium en kosten conform deze algemene voorwaarden worden gefactureerd na de opdracht.
39.Bij niet tijdige betaling van enig bedrag door opdrachtgever aan HUGO live Muziek & Entertainment Producties is de opdrachtgever, zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling is vereist, vanaf de vervaldag over het openstaande bedrag een rentevergoeding verschuldigd van1% per maand, tot aan de datum der algehele voldoening. Bij de berekening van de rentevergoeding wordt een gedeelte van een maand als een gehele maand gerekend.
40.In geval van niet tijdige betaling van enig bedrag door opdrachtgever aan HUGO live Muziek & Entertainment Producties komen alle daardoor aan HUGO live Muziek & Entertainment Producties veroorzaakte kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, voor rekening van opdrachtgever, die deze des verzocht onverwijld aan HUGO live Muziek & Entertainment Producties zal vergoeden. De buitengerechtelijke incassokosten van HUGO live Muziek & Entertainment Producties worden gefixeerd op 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 50,00.
41.Indien er een of meer bepalingen niet worden nagekomen (inclusief aanbetaling), behoudt HUGO live Muziek & Entertainment Producties zich het recht voor om het optreden geen doorgang te laten vinden, hetgeen de opdrachtgever niet ontslaat van zijn verplichting tot betaling van het volledige overeengekomen honorarium.
42.Alle gegevens zoals vermeld op de overeenkomst worden door de opdrachtgever nagekeken en bij eventuele onjuistheden worden de correcties doorgegeven aan HUGO live Muziek & Entertainment Producties die zal zorg dragen voor een correcte verwerking hiervan.
43.Doorhalingen of wijzigingen in de overeenkomst maken deze ongeldig.
44.Tijdens onze opdrachten kunnen foto's/filmopnames worden gemaakt ter promotionele doeleinden. Bezoekers geven bij binnenkomst stilzwijgend toestemming aan de organisatie om deze opnames te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te gebruiken voor promotionele doeleinden, tenzij anders overeengekomen met de opdrachtgever. Heeft u problemen met een specifieke afbeelding dan kunt u altijd contact met ons op nemen. Het is echter niet toegestaan dat de door opdrachtgever gemaakte televisie, film, foto en geluidsopnames verveelvoudigd worden, zonder toestemming van HUGO live Muziek & Entertainment Producties en bronvermelding. 
44.1Het verkopen van merchandise artikelen (cd’s, dvd,s etc. etc.) door HUGO live! Muziek & Entertainment Producties of de artiest(en) is toegestaan voor, tijdens of na het optreden. Opdrachtgever kan geen aanspraak maken op commissie van verkochte artikelen.
45.Alle informatie op de website, uitingen en afgegeven documenten, offertes, facturen, voorstellen, concepten etc etc, maar ook e-mail verkeer van HUGO live Muziek & Entertainment Producties, ongeacht de verschijningsvorm (zoals teksten, afbeeldingen of geluidsfragmenten), mag niet worden gewijzigd, gereproduceerd, getransporteerd, of gedistribueerd zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van HUGO live Muziek & Entertainment Producties. Tevens berust hier het intellectueel eigendom op van HUGO live Muziek & Entertainment Producties. Aan de inhoud van de website kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend.
46.Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
47.Op elke overeenkomst tussen opdrachtgever en HUGO live Muziek & Entertainment Producties is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die naar aanleiding van de totstandkoming, uitvoering en afwikkeling van de overeenkomst ontstaan tussen opdrachtgever en HUGO live Muziek & Entertainment Producties zullen - als er onderling geen oplossing voor het geschil wordt gevonden- worden gebracht bij de arrondissementsrechter te Rotterdam. 


HUGO live! Muziek & Entertainment Producties / Hugo Franks
Wilgenplaslaan 226, 3052 SL Rotterdam
KvK: 24408449, BTW-Nummer: NL136448483B01, IBAN NL73RABO0132633728, BIC RABONL2U 

 

Hugo Franks #zanger #keyboard #piano #entertainer


Allround zanger & keyboard-entertainer Hugo Franks brengt in een weergaloze live-performance, vol passie en muzikale kwaliteit, een tijdloos feelgood repertoire. Muziek die zeker geliefd is bij de oudere jongeren! Van songs met een jazzy-touch in Sinatra stijl naar de sixties en seventies. Van vette discokrakers tot swingende Rock ’n Roll en van tijdloze evergreens tot de lekkerste Nederlandstalige meezing en party-hits. Hugo Franks staat garant voor ‘muziek met stijl en kwaliteit’.

HUGO live! Muziek & Entertainment Producties

010-786 49 20

KLIK HIER EN STUUR EEN E-MAIL

 

SHOW en zo

010-435 08 65

KLIK HIER EN STUUR EEN E-MAIL