ALGEMENE VOORWAARDEN HUGO FRANKS ENTERTAINMENT

 

Op alle aanbiedingen, opdrachten en communicatievormen van Hugo Franks Entertainment (nader te noemen HFE) zijn de algemene voorwaarden van toepassing. Deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24408449.

Hugo Franks, Rondje Hollands, KEYlicious, HUGO live! muziek en entertainment producties zijn handelsmerken van HFE
De ‘rider’ maakt wezenlijk deel uit van deze algemene voorwaarden.

 

1.1. Waar in deze algemene voorwaarden staat geschreven opdrachtgever kan hiervoor ook het meervoud worden gelezen.

1.2. Op het moment dat de opdrachtgever een optie, offerte, boeking of verzoek tot informatie aanvraagt, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing en bindend. Bij annuleren na een opdrachtbevestiging worden er bij annulering de kosten in rekening gebracht (conform artikel 39).

1.3. Indien een opdrachtgever een opdracht plaatst kan deze in optie (reservering) gezet worden. Een optie is 14 dagen geldig. Daarna vervalt de optie op die datum. Het kan zijn dat er een andere aanvraag komt voor deze optie van een andere opdrachtgever. Indien de andere opdrachtgever direct wil boeken, (zonder optie) nemen wij eerst contact met de opdrachtgever op die als eerste de optie had. De oorspronkelijke opdrachtgever (met optie) dient echter wel binnen 24 uur te beslissen of de optie als definitieve boeking geplaatst kan worden, of dat de optie komt te vervallen. Er wordt alleen een optie geplaatst wanneer wij uw volledige contactgegevens hebben. Indien de opdrachtgever niet bereikbaar is binnen 24 uur of wij geen reactie hebben ontvangen, zijn wij helaas genoodzaakt de optie te laten vervallen.

1.4. Indien de opdrachtgever tijdens de looptijd van de optie of bij afloop aangeeft dat de opdracht definitief doorgaat, ontvangt de opdrachtgever een opdrachtbevestiging van HFE.

 

2.1. Opdrachtgever verklaart door ondertekening van de overeenkomst of door akkoord te geven via een e-mail bericht meerderjarig en tevens bevoegd te zijn deze overeenkomst aan te gaan.
2.2. Opdrachtgever verklaart persoonlijk borg te staan voor nakoming van de in de overeenkomst genoemde voorwaarden.
2.3. Opdrachtgever verklaart, reeds door het aangaan van de overeenkomst met 
HFE, volledig bekend te zijn met de prestaties van de act(s) of artiest(en), alsmede met de soort en/of de aard van de concreet overeengekomen opdracht.

 

3. De geboekte act(s) of artiest(en) verplicht zich op tijd voor aanvang van het optreden in volledige bezetting aanwezig te zijn. Daarbij rekening houdend met de tijd die noodzakelijk is ter voorbereiding, opbouw en eventuele soundcheck.

 

3a. Indien crew, act(s), artiest(en) eerder dan een uur voor het optreden moeten opbouwen, of aanwezig moeten zijn, worden er wachturen berekend. Ook wanneer het aantal uit te voeren 'sets' niet aansluiten worden er wachturen berekend. De uurtarieven zijn op aanvraag. 

 

4. De act(s) of artiest(en) verplicht zich te zullen houden aan de redelijke aanwijzingen en instructies van de opdrachtgever en verplicht zich naar beste kunnen te zullen optreden.

 

5. HFE zal in geval van ziekte, ongeval en/of andere onvoorziene omstandigheden in overleg met de opdrachtgever er alles aan doen om een vervangende show, act of artiest in te zetten.

 

6. HFE en betreffende act(s) of artiest(en) zal nimmer aansprakelijk kunnen worden gesteld voor schade geleden door opdrachtgever of derden, voortvloeiend uit het optreden.


7. 
HFE en betreffende act(s) of artiest(en) is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van: 1. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven; 2. Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld.

 

8. HFE en betreffende act(s) of artiest(en) is slechts aansprakelijk, voor zover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken materiaal en materieel, alsmede aan het werk en/of eigendommen van de opdrachtgever en/of derden, voor zover ontstaan door grove schuld van HFE producties of van hen, die door HFE te werk zijn gesteld.

 

9. HFE en betreffende act(s) of artiest(en) zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijfs- en/of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld.

 

10. Overmacht: Buitengewone omstandigheden, zoals o.a. stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar, pandemie zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar HFE of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van HFE, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van HFE en betreffende act(s) of artiest(en), dan wel in middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor HFE en betreffende act(s) of artiest(en) overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot levering zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden. HFE en betreffende act(s) of artiest(en) is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling om de overeenkomst te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan.


11. De act(s) of artiest(en) of crew heeft recht op een redelijk aantal consumpties gedurende de tijd van aanwezigheid voor rekening van de opdrachtgever en dienen bij een avondvullend optreden, met een aanvangstijd vóór 18:00 uur te worden voorzien van een warme maaltijd. Vind het optreden plaats gedurende de dag dan dient er voorzien te worden in een lunch.

12. Indien de opdrachtgever bij andere werkzaamheden gebruik maakt van de diensten van medewerkers van 
HFE, worden deze medewerkers geacht op dat moment hun diensten te verrichten in ondergeschiktheid aan en onder verantwoordelijkheid van de opdrachtgever, ook terzake is opdrachtgever derhalve tegenover HFE aansprakelijk.


13. De door het Bureau Muziek en Auteursrechten (BUMA) en dergelijke instanties eventueel te heffen kosten komen voor rekening van de opdrachtgever (niet van toepassing bij privé gelegenheden).

14. De opdrachtgever zal 
HFE en betreffende act(s) of artiest(en) op de hoogte stellen van eventuele omleidingen, wegopbrekingen en/of -afsluitingen die de directe toegang tot de locatie kunnen belemmeren.


15. De opdrachtgever zorgt voor de juiste vergunningen en/of ontheffingen om de vervoermiddelen directe en ongehinderde toegang te verschaffen tot de locatie alsmede om het optreden ongehinderd plaats te laten vinden.

 

16. De ruimte, waarin wordt opgetreden, dient te zijn voorzien van een deugdelijke en goed bereikbare laad en losplaats. Tenzij anders afgesproken dient de toegang tot de plaats van het optreden tenminste 1,5 uur voor aanvang van het optreden geopend te zijn; tevens dient een aanspreekbaar persoon aanwezig zijn, die van de huishoudelijke aangelegenheden volledig op de hoogte is.

 

17. Indien de laad en losplaats zich niet in de directe omgeving van het podium bevindt en/of er vanaf de laad en losplaats tot de plaats van het optreden gebruik gemaakt dient te worden van liften, trappen e.d. of wanneer andere obstakels de directe toegang tot de plaats van optreden (zouden kunnen) verhinderen, dient de opdrachtgever dit vóór het opteren van de act(s) of artiest(en), doch uiterlijk voor het aangaan van de overeenkomst, door te geven aan HFE.


18. Indien de laad -en losplaats en/of de plaats van het optreden op de locatie alleen via trappen (met meer dan drie treden) te bereiken is, zal opdrachtgever zorgdragen voor extra ‘roadies’ danwel assistentie (sjouw hulp). Deze dient / dienen zich strikt te houden aan de aanwijzingen van 
HFE, betreffende act(s) of artiest(en).

 

19. Opdrachtgever zal zorgdragen dat de act(s), artiest(en) of diens crew binnen een straal van 25 meter vanaf de speelplaats kan laden en lossen. Indien hiervoor een parkeerontheffing benodigd is, zal opdrachtgever dit verzorgen. Act(s), artiest(en) en eventuele crew kan na het laden/ lossen de auto’s veilig parkeren binnen een straal van 500 meter van de laad/losplaats. Eventuele parkeerkosten zijn voor rekening van de opdrachtgever en worden contant in kleine coupures tijdens de opdracht afgerekend of nagefactureerd.

 

20. Opdrachtgever zal zorgdragen voor veilige en voldoende netspanning, in de vorm van minimaal 2 aparte onbelaste 230Volt, 16 ampère groepen. (stroomvoorziening afhankelijk van de opdracht). De stroomvoorziening is bereikbaar binnen een straal van 20 meter van de speelplek. HFE en betreffende act(s) of artiest(en) kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het uitvallen danwel storing van de stroomvoorziening.

 

21. Vertragingen of niet optreden, veroorzaakt doordat aan de eisen, gesteld in artikel 14, 15, 16, 17,18, 19 en 20 niet of onvoldoende wordt voldaan, kunnen nimmer leiden tot verhaal van enige schade bij HFE. Deze behoudt zich in dit geval het recht voor om een eventueel langere duur van de aanwezigheid aan de opdrachtgever door te berekenen.


22. Er dient een afsluitbare, verwarmde kleedkamer aanwezig te zijn, voorzien van een spiegel, en indien beschikbaar een toilet, niet verder dan 25 meter vanaf de speelplaats. Toiletruimtes (invalide en/of openbare) worden niet als kleedruimte geaccepteerd.

 

23. Het podium of de vloer waar de act(s) of artiest(en) zal optreden moet voldoende ruimte bieden en voldoende stevig zijn om de apparatuur overzichtelijk en op de juiste manier op te kunnen stellen. In de meeste gevallen is dit minimaal 3 meter breed en 2,5 meter diep. Bij groter shows worden deze maten vooraf met de opdrachtgever doorgesproken. Indien het podium of verhoging hoger is dan 60 cm, dient de opdrachtgever te zorgen voor faciliteiten voor plaatsen van de apparatuur, dit kan in de vorm van een degelijk trap of een goederenlift. Er dient tevens een bewaakte of afsluitbare opslagplaats aanwezig te zijn voor het stallen van goederen en materialen voor en tijdens de opdracht.

 

24. De opdrachtgever staat een normale soundcheck toe van minimaal 30 minuten.

25. De backstage, speelruimte of het podium is niet toegankelijk voor publiek. Tenzij 
HFE of betreffende act(s) of artiest(en) hiervoor toestemming geven.

 

26. Bediening van apparatuur, instrumenten en overige zaken die behoren tot eigendom van HFE of betreffende act(s) of artiest(en) is alleen toegestaan door de door HFE aangewezen en daartoe bevoegde personen. Gebruik maken van apparatuur (zgn. inprikken) door act(s) of artiest(en) die niet geboekt zijn door HFE, is alleen mogelijk na overleg vooraf en tegen de overeengekomen vergoeding.

 

27. Direct na afloop van het optreden dient de crew in de gelegenheid te worden gesteld ongehinderd met de afbouw te beginnen. Eventuele wachttijd wordt doorberekend (de wachttijd prijzen zijn op aanvraag), en dienen contant te worden afgerekend of worden gefactureerd.

 

28. Voor openlucht optredens geldt dat zij dienen plaats te vinden in een deugdelijke afgeschermde water en winddichte overkapping voorzien van gesloten zijkanten en een gesloten achterzijde. Dit ter voorkoming van schade aan apparatuur en/of andere bezittingen van HFE en betreffende act(s) of artiest(en) door weersomstandigheden. De vloeroppervlakte dient schoon, verhard en droog te zijn. Indien dit niet het geval is dient er een deugdelijk podium aanwezig te zijn.

 

29. Indien een openlucht optreden of een optreden aan boord van een boot/schip geen doorgang kan vinden, of moet worden afgebroken vanwege slechte weersomstandigheden (dit ter gezamenlijke beoordeling van HFE en of act(s) of artiest(en) en de opdrachtgever, waarbij in het geval van het niet bereiken van een overeenstemming de mening van HFE en betreffende act(s) of artiest(en) doorslaggevend is) blijft de verplichting voor de opdrachtgever bestaan om het overeengekomen honorarium in zijn geheel te voldoen.

 

30. Mocht het optreden door tussenkomst van de politie, handhaving en/of brandweer worden verboden of beëindigd, dit ten gevolge van bijvoorbeeld het ontbreken van de vereiste vergunningen of door klachten van omwonenden wegens het produceren van een te hoog geluidsvolume, dan ontslaat dit de opdrachtgever niet van zijn verplichting tot volledige betaling van het overeengekomen honorarium.

 

31. Bij onheil als brand, een natuurramp, oorlog en andere calamiteiten, maar ook bij vechtpartijen, gooien met drank en andere situaties waar beschadiging van apparatuur en/of andere bezittingen van HFE en betreffende act(s) of artiest(en) dreigt, is HFE en betreffende act(s) of artiest(en) gerechtigd het optreden te staken, hetgeen de opdrachtgever niet ontslaat van zijn verplichting het overeengekomen honorarium in zijn geheel te voldoen.

 

32. In situaties zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, vechtpartijen en gooien met drank, waar schade is ontstaan aan apparatuur en/of andere bezittingen van HFE en betreffende act(s) of artiest(en) zal opdrachtgever volledig aansprakelijk worden gesteld.

 

33. Opdrachtgever verklaart dat er bij dit optreden alle noodzakelijke vergunningen aanwezig zijn. Indien binnen zeven dagen voor het geplande optreden het niet mogelijk blijkt om dit optreden doorgang te laten vinden, door zaken zoals: nalatigheid van huurder (inclusief maar niet uitsluitend, tegenvallende opkomst), of als in alle redelijkheid het gebrek aan noodzakelijke veiligheid voor HFE en betreffende act(s) of artiest(en), haar apparatuur en/of andere bezittingen en/of haar CREW, optreden onmogelijk maakt, dan zal opdrachtgever het overeengekomen honorarium geheel dienen te voldoen. Dit omvat bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, bescherming tegen weersinvloeden, een deugdelijk podium, adequate bescherming tegen molestsituaties (dranghekken, security) enz. In alle bovenstaande gevallen zal er geen beroep kunnen worden gedaan op overmacht.

 

34. Opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting en reiskosten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Prijzen zijn gebaseerd op ten tijde van het uitbrengen van de offerte bekende prijsbepalende factoren. HFE behoudt zich te allen tijde het recht voor wegens wijziging van lonen, of andere prijsbepalende factoren haar prijzen te wijzigen.

 

35. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het honorarium is exclusief het op dat moment geldende percentage BTW. Indien geen vast honorarium is overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke tarieven van HFE.

 

36. HFE en betreffende act(s) of artiest(en) zal bij de uitvoering van de overeenkomst de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. HFE behoudt zich het recht voor om, indien zij zulks noodzakelijk acht, doch zo nodig in overleg met de wederpartij, voor de uitvoering van een overeenkomst derden in te schakelen waarvan de kosten aan de wederpartij zullen worden doorberekend conform de verstrekte aanbieding.

 

37. Annulering van het optreden door de opdrachtgever ontslaat hem niet van zijn verplichting tot betaling van het overeengekomen honorarium zoals in de overeenkomst omschreven.

 

38. Annulering door de opdrachtgever van de overeenkomst kan slechts schriftelijk aan HFE geschieden.

 

39. Bij annulering worden de kosten berekend volgens de volgende staffel. Bij annulering binnen de genoemde onderstaande periode vóór de overeengekomen optreeddatum zullen de daarachter genoemde percentages van het afgesproken gage worden gehanteerd en zijn per direct op eisbaar.

39.1. Verschuldigd percentage annulering per periode tot aan het optreden (annuleringskosten):     
         (I)    Annulering 3 maanden voor uitvoerdatum: 10%

         (II)   Annulering 3 t/m 2maanden voor uitvoerdatum: 50%
         (III)  Annulering minder dan 2 maanden voor uitvoerdatum: 100%

39.2. Zou u of zou uw partner komen te overlijden (bruiloften), dan komt deze overeenkomst geheel te vervallen. Mocht ten gevolge van overlijden van een naaste, uw opdracht uitgesteld worden tot een in overleg te bepalen datum, dan zullen er geen extra kosten aan u worden doorberekend.

 

40. Betaling van het honorarium, tenzij anders overeengekomen, en eventuele andere kosten aan HFE geschiedt na opdrachtbevestiging per factuur en voor aanvang van de opdracht. Bij alle opdrachten wordt 50 % van overeengekomen honorarium gefactureerd als aanbetaling. (overgemaakt op bank rekening nummer: NL73RABO0132633728, onder vermelding van factuur nummer). De overige 50 % van het overeengekomen honorarium en kosten conform deze algemene voorwaarden worden gefactureerd na de opdracht, tenzij anders overeengekomen.

 

41. De betalingstermijn van al onze facturen is 7 dagen na dagtekening. Tenzij anders anders overeengekomen en dit schriftelijk is vastgelegd in de boekingsovereenkomst.

 

42. Bij niet tijdige betaling van enig bedrag door opdrachtgever aan HFE is de opdrachtgever, zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling is vereist, vanaf de vervaldag over het openstaande bedrag een rentevergoeding verschuldigd van1% per maand, tot aan de datum der algehele voldoening. Bij de berekening van de rentevergoeding wordt een gedeelte van een maand als een gehele maand gerekend.

 

43. In geval van niet tijdige betaling van enig bedrag door opdrachtgever aan HFE komen alle daardoor aan HFE veroorzaakte kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, voor rekening van opdrachtgever, die deze des verzocht onverwijld aan HFE zal vergoeden. De buitengerechtelijke incassokosten van HFE worden gefixeerd op 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 50,00.

 

44. Indien er een of meer bepalingen niet worden nagekomen (inclusief aanbetaling), behoudt HFE en betreffende act(s) of artiest(en) zich het recht voor om het optreden geen doorgang te laten vinden, hetgeen de opdrachtgever niet ontslaat van zijn verplichting tot betaling van het volledige overeengekomen honorarium.

 

45. Alle gegevens zoals vermeld op de overeenkomst worden door de opdrachtgever nagekeken en bij eventuele onjuistheden worden de correcties doorgegeven aan HFE die zal zorg dragen voor een correcte verwerking hiervan.

 

46. Doorhalingen of wijzigingen in de overeenkomst maken deze ongeldig.

47. Tijdens onze opdrachten kunnen foto's/filmopnames worden gemaakt ter promotionele doeleinden. Bezoekers geven bij binnenkomst stilzwijgend toestemming aan de organisatie om deze opnames te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te gebruiken voor promotionele doeleinden, tenzij anders overeengekomen met de opdrachtgever. Heeft u problemen met een specifieke afbeelding dan kunt u altijd contact met ons op nemen. Het is echter niet toegestaan dat de door opdrachtgever gemaakte televisie, film, foto en geluidsopnames verveelvoudigd worden, zonder toestemming van 
HFE.

48. Alle informatie op de website, uitingen en afgegeven documenten, offertes, facturen, voorstellen, concepten etc etc, maar ook e-mail verkeer van HFE, ongeacht de verschijningsvorm (zoals teksten, afbeeldingen of geluidsfragmenten), mag niet worden gewijzigd, gereproduceerd, getransporteerd, of gedistribueerd zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van HFE. Tevens berust hier het intellectueel eigendom op van HFE. Aan de inhoud van de website kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

 

49. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 

50. Op elke overeenkomst tussen opdrachtgever en HFE is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die naar aanleiding van de totstandkoming, uitvoering en afwikkeling van de overeenkomst ontstaan tussen opdrachtgever en HFE zullen - als er onderling geen oplossing voor het geschil wordt gevonden- worden gebracht bij de arrondissementsrechter te Rotterdam.

 

Algemene Voorwaarden Hugo Franks Entertainment - laatste wijziging 09-2023